لوح تقدیر شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مسکن مشهد-آذر ماه 1388

لوح تقدیر شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مسکن و ساخت و ساز و تجهیزات جانبی مشهد-آذر ماه 1388