تندیس یادبود شرکت در هشتمین نمایشگاه دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1388

تندیس یادبود مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی - بهمن ماه 1388